مراکز تفریحی

2 پذیرنده

انتخاب استان

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- وردآورد

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

تهران، اتوبان شهید فهمیده، جاده مخصوص، جنب مترو وردآورد، سای ...

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- کرج

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

البرز، کرج، جاده چالوس

مجموعا 1 صفحه (2 نتیجه)