باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی

1 پذیرنده

انتخاب استان

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- دماوند

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

شهرستان دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

مجموعا 1 صفحه (1 نتیجه)